Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΠΡΑΚΤΙΚA 17ης Συνεδρίασης Συντονιστικής Επιτροπής ΣΔΑM, 26.10.2021

Στις 26.10.2021 συνεδρίασε για 17η φορά η Συντονιστική Επιτροπή για την κατάρτιση και την  υλοποίηση του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ). 

 

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής κ. Μουσουρούλης, η ΓΓ Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών κα Σδούκου, η ΓΓ Γενική Γραμματέας  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κα Καλογήρου, ο ΓΓ Οικονομικής Πολιτικής κ. Κουλοχέρης, o Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ.  Κασαπίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας κ. Λαμπρόπουλος, ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου  κ. Σταθόπουλος. 

 

Κατόπιν έγκρισης της ημερησίας διάταξης, εγκρίθηκαν τα πρακτικά της 16ης συνεδρίασης της  Συντονιστικής Επιτροπής. 

 

Το κυριότερο θέμα της 17ης Συνεδρίασης ήταν η οργάνωση της ΕΛ.Ε.Δ.Α.Μ. Mε την από 21.09.2021 εισήγηση του κ. Μουσουρούλη (16η Συντονιστική Επιτροπή), η ΕΕΣΥΠ προχώρησε στην ανάθεση του έργου με τίτλο: “Provision of advisory services on behalf of the Hellenic Corporation of Assets and Participations S.A. to the Steering Committee for the Just Transition of the carbon regions, in order to set up a new entity that will act as a beneficiary”. 

 

Ακολούθησε η προκήρυξη από την ΕΕΣΥΠ, σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες και κανονισμούς που εφαρμόζει και σε συνεργασία με την Τεχνική Γραμματεία ΔΑΜ για τον προσδιορισμό των τεχνικών προδιαγραφών της ανάθεσης (RfP), του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: “Provision of advisory services on behalf of the Hellenic Corporation of Assets and Participations S.A. to the Steering Committee for the Just Transition of the carbon regions, in order to set up a new entity that will act as a beneficiary”, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 20.05.2021.

 

Αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας ήταν η κατακύρωση του έργου στην κοινοπραξία των εταιρειών PwC SA & EuroConsultants SA και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης στις 27.09.2021. 

 

Βασικά στοιχεία της σύμβασης, είναι αφενός το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών με στόχο τη συγκρότηση και την ομαλή έναρξη λειτουργίας της νέας εταιρίας και αφετέρου η χρονική τους κατανομή στο πλαίσιο του συμβατικού χρόνου των 12 μηνών. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, ο αντικείμενο της υποστήριξης του ανάδοχου σχήματος περιλαμβάνει τρία (3) διακριτά πακέτα ενεργειών ως εξής: (α) Σχεδιασμός και οργάνωση του σχήματος διακυβέρνησης και της διοικητικής δομής της εταιρείας, ήτοι: πρότυπο διακυβέρνησης, οργανωτικός σχεδιασμός, προσδιορισμός αναγκών στελέχωσης, (β) Λειτουργικός σχεδιασμός της εταιρείας, ήτοι: διαδικασίες, συστήματα, επικοινωνία, διαχείριση έργου / γραφείο PMO και (γ) Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης κατά την έναρξη λειτουργίας της εταιρείας, ήτοι: προσδιορισμός των αναγκαίων ενεργειών (πλάνο), οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων (training-onboarding programmes)

 

Στη 17ης Συνεδρίασης έλαβαν μέρος από την πλευρά της PwC οι κκ. Γ. Μελετίου και Β. Μπαλωτής και η κα Α.Λίμουρα, ενώ από την πλευρά της Euroconsultants οι κκ. Π.Κοκορότσικος, Θ.Κοκορότσικος, Δ.Αγγέλης και Γ.Κίτσος.

 

Η παρουσίαση του Συμβούλου εστίασε στο ρόλο της «Μετάβαση Α.Ε.» στο οικοσύστημα Σ.Δ.Α.Μ., στο αντικείμενο και τους στόχους του έργου, στη μεθοδολογική προσέγγιση και το χρονοδιάγραμμα καθώς και στα επόμενα βήματα, ενώ παρουσιάστηκε η Ομάδα Έργου.

 

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης, ακολούθησαν οι τοποθετήσεις του κου Μουσουρούλη (πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής ΣΔΑΜ) και της κας Σδούκου (ΓΓ Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας), τα κύρια σημεία των οποίων συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 

  • Το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΑΝΕΠ «Δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης» ορίζει το πλαίσιο στο οποίο θα λειτουργήσει η Μετάβαση Α.Ε., και στο οποίο θα πρέπει ο Ανάδοχος να προσαρμόσει και να εντάξει όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

 

  • Ο αναλυτικός οδηγός με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Αναδόχου για το σχεδιασμό και την ίδρυση της Μετάβαση Α.Ε. (inception report), θα πρέπει να περιλαμβάνει και ένα κομμάτι στρατηγικής, με την αναλυτική μεθοδολογική προσέγγιση και τα παραδοτέα, τα οποία θα καλύπτουν την προσφορά, καθώς και το νέο ρόλο της Μετάβαση Α.Ε.

 

  • Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής έχει ήδη ενεργοποιηθεί, ενώ ως προς την τυπικό της διαδικασίας συγκρότησης, αυτό θα ρυθμιστεί εντός των επόμενων ημερών.

 

  • Ζητήθηκε παροχή τακτικής ενημέρωσης της Συντονιστικής Επιτροπής (τουλάχιστον ανά τρίμηνο) αναφορικά με την πρόοδο του έργου, το οποίο έγινε δεκτό, καθώς ούτως ή άλλως αποτελεί πάγια τακτική της Επιτροπής.

 

  • Αποδοχή της όλης προσέγγισης ίδρυσης της Μετάβαση Α.Ε. ως ολιστικής, η οποία καλύπτει το σύνολο των αναγκαίων πτυχών του όλου εγχειρήματος.

 

Οι επόμενες ενέργειες που συζητήθηκαν παρατίθενται ακολούθως, ανά φορέα που φέρει την ευθύνη ανάληψής τους:

 

  • Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης Έργου, Συντονιστική Επιτροπή ΣΔΑΜ

 

  • Οριστικοποίηση των λεπτομερειών του έργου (project approach, key stakeholders, areas of interest and time plan etc.) βάσει του kick off meeting - Άμεση έναρξη Εργασιών και συζήτηση επί βασικών κατευθύνσεων και παραμέτρων, Συντονιστική Επιτροπή ΣΔΑΜ και Ανάδοχος

 

  • Υποβολή Εναρκτήριας Έκθεσης (Inception Report) και Οδικού Χάρτη Ίδρυσης Εταιρείας (Roadmap), Ανάδοχος

 

Στο τέλος, ο κος Μουσουρούλης ζήτησε και έλαβε τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της Επιτροπής, αναφορικά με τα κύρια σημεία της παρουσίασης, ήτοι του αντικειμένου, των στόχων, των παραδοτέων και του χρονοδιαγράμματος του έργου του Αναδόχου