Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

«Έναρξη διαβούλευσης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής μετάβασης 2021-2027»

 

Σε συνέχεια της διαπίστωσης της πληρότητας του φακέλου Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής μετάβασης 2021-2027, από την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, Τμήμα Γ’,  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως αρμόδιας Υπηρεσίας, σας γνωστοποιούμε την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης της μελέτης.

 

Το κείμενο της μελέτης καθώς και το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Τμήμα Γ’, του Υπουργείου Περιβάλλοντος &’ Ενέργειας (ΑΠ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/123312/7743), έχουν αναρτηθεί στη δικτυακή διεύθυνση https://sdam.gr/node/381.

 

Οι Δημόσιες Αρχές και τα Περιφερειακά Συμβούλια, παρακαλούνται για την διατύπωση της γνώμης και τυχόν παρατηρήσεών τους επί του περιεχομένου της ΣΜΠΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1 του άρθρου 7 της ΚΥΑ υπ αρ. 40238/2017 (Β’ 3759).

 

Το ενδιαφερόμενο κοινό έχει την ευκαιρία να διατυπώσει τις απόψεις του εγγράφως ή ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση sec.dipa@prv.ypeka.gr.

 

Η διάρκεια της διαβούλευσης είναι σαράντα πέντε (45) ημέρες.