Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος-Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη

Κατατέθηκε στη Βουλή στις 14/01/2022 από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδϋσεων σχέδιο νόμου με τίτλο «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη».

Σκοπός του σχέδιου νόμου είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη χορήγηση κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους, προκειμένου να επιτευχθούν ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, η πράσινη μετάβαση, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, η στήριξη καινοτόμων επενδύσεων και όσων επιδιώκουν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0», της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, η ενίσχυση της απασχόλησης με εξειδικευμένο προσωπικό, η στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας και περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), η περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, και έχει ως αντικείμενο τη θέσπιση καθεστώτων χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια.

Το υποκεφάλαιο Δ του κεφαλαίου Β σχετικά με τη σύσταση καθεστώτων χορήγησης κρατικών ενισχύσεων  αφορά στη Δικαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση.

Για το κατατεθέν σχέδιο νόμου δείτε εδώ.