Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διακυβέρνηση ΣΔΑΜ

Έχοντας υπόψη τη διασπορά αρμοδιοτήτων σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, αυτοδιοίκησης και εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου οι ως άνω λειτουργίες να ασκηθούν αποτελεσματικά, στις 23.12.2019, το Υπουργικό Συμβούλιο συγκρότησε την Κυβερνητική  και την Συντονιστική Επιτροπή ΣΔΑΜ.

(ΠΥΣ 52/23-12-19 (ΦΕΚ 213/Α/24.12.2019), 1/2020 (ΦΕΚ 26/Α/07.02.2020),(ΠΥΣ 49/7-12-20 ΦΕΚ 259/27-12-20)

Σύνθεση της Κυβερνητικής Επιτροπής

Η Κυβερνητική Επιτροπή αποτελείται από:

τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως Πρόεδρο, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων και τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιο για τις Δημόσιες Επενδύσεις και το ΕΣΠΑ, ως μέλη. Στις συνεδριάσεις δύνανται να μετέχουν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, συναρμόδιοι Υπουργοί, καθώς και ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής.