Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΠΡΑΚΤΙΚA 13ης Συνεδρίασης Συντονιστικής Επιτροπής ΣΔΑM, 15.04.2021

Image removed.

ΠΡΑΚΤΙΚA 13ης Συνεδρίασης Συντονιστικής Επιτροπής ΣΔΑM, 15.04.2021

 

Στις 15.04.2021 συνεδρίασε για 13η φορά η Συντονιστική Επιτροπή για την κατάρτιση και την υλοποίηση του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ).

 

Κατόπιν της έγκρισης της ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκαν τα πρακτικά της 12ης συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής.

 

Ο κ. Μουσουρούλης ενημέρωσε τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής για τα ακόλουθα ζητήματα:

 

Στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης  και  Ανθεκτικότητας εντάχθηκε έργο προϋπολογισμού  242  εκατ.  ευρώ (πλέον ΦΠΑ), με σκοπό τη χρηματοδότηση του κόστους αποκατάστασης των εδαφών ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε., τα οποία βρίσκονται εντός των Πυρήνων των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης του ν.4759/2020 και τα οποία θα περιέλθουν στην κυριότητα του Δημοσίου.

 

Η ΡΑΕ ενέκρινε το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) 2021-2030 και συγκεκριμένα την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου προς την Δυτική Μακεδονία με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 110 εκατ. € και ημερομηνία ένταξης του αγωγού στο Σύστημα τον Σεπτέμβριο του 2023. «Το ΣΔΑΜ ήταν, χωρίς αμφιβολία, η αφετηρία για την ωρίμανση του έργου και την ένταξή του στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ», με σκοπό  (α) την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για την μεταβατική διασφάλιση του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού (απόσυρση λιγνιτικών μονάδων), (β) την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών τηλεθέρμανσης, καθώς και (γ) την μελλοντική επέκταση του δικτύου διανομής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

 

Αναφορικά με τα θέματα χωρικού σχεδιασμού, ο κ. Μουσουρούλης ενημέρωσε την τιμητική αποδοχή από τον καθηγητή και τέως υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Δημήτρη Οικονόμου, της πρότασής του να αναλάβει την προεδρία της Ομάδας Διοίκησης Έργου Χωρικού Σχεδιασμού.

 

Ο κ. Μουσουρούλης διευκρίνισε ότι το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΠΧΠ) καταρτίζεται λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά άλλων στρατηγικών κειμένων ή/και κατευθύνσεων, ενώ τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.) χαρακτηρίζονται ως  «ειδικά», γιατί  μέσω  αυτών  δίδεται  η  δυνατότητα,  μεταξύ  άλλων,  να αντιμετωπιστούν  και  κρίσιμα  χωρικά  ζητήματα  που  επιβάλλουν  την  ταχεία  ολοκλήρωση  από  την πολιτεία του πολεοδομικού σχεδιασμού, που έχει ως αντικείμενο τη θεσμοθέτηση των χρήσεων γης. Επεσήμανε, ότι ο χωρικός σχεδιασμός είναι μια κυκλική διαδικασία και ως εκ τούτου δεν είναι υποχρεωτικό ο  χωρικός  σχεδιασμός  του  2ου επιπέδου  (πολεοδομικός  σχεδιασμός  ρυθμιστικού χαρακτήρα) να έπεται του χωρικού σχεδιασμού 1ου επιπέδου (χωροταξικός σχεδιασμός στρατηγικού χαρακτήρα).

 

Μετά από τη σχετική ανάλυση των θεμάτων αυτών, ο κ. Μουσουρούλης συμπέρανε πως το Εδαφικό Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔιΜ) της Δυτικής Μακεδονίας δεν εντάσσεται στα θεσμικά εργαλεία σχεδιασμού του εθνικού χωρικού συστήματος και ως εκ τούτου, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως συνέχεια του ΠΧΠ της Δυτικής Μακεδονίας. Απεναντίας είναι ένα από τα στρατηγικά αναπτυξιακά κείμενα, τα οποία το ΠΧΠ οφείλει να λάβει υπόψη του κατά την κατάρτιση ή την επικαιροποίησή του.

 

Σημείωσε επίσης ότι το αναθεωρημένο ΠΧΠ της Δυτικής Μακεδονίας τελεί υπό επικαιροποίηση,  και  ότι αναμένεται  να  θεσμοθετηθεί  σύντομα.

 

Τέλος, ανέφερε ότι τα Ε.Π.Σ. στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης είναι αναγκαίο να δρομολογηθούν παράλληλα με τη θεσμοθέτηση του αναθεωρημένου ΠΧΠ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

Σχετικά με το Εδαφικό Σχέδιο Νήσων Αιγαίου και Κρήτης (ΕΣΔιΜ), ο κ. Μουσουρούλης ενημέρωσε ότι έχει συγκροτηθεί Ομάδα Εργασίας υπό τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αναπληρώτρια την ΓΓ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κα Καλογήρου, μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, τους Περιφερειάρχες και τους Προέδρους των ΠΕΔ Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου. Στις συναντήσεις συμμετέχει ο σύμβουλος (κοινοπραξία Deloitte/ Exergia) ο οποίος προσελήφθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχει τεχνική υποστήριξη για την κατάρτιση του ΕΣΔιΜ. Ο σχεδιασμός του εδαφικού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με στόχο την ολοκλήρωση του 1ου σχεδίου έως τέλος Απριλίου.

 

Αναφορικά με την οργάνωση της θυγατρικής «Εγνατία Οδός Α.Ε.», ο κ. Μουσουρούλης ενημέρωσε ότι η νέα εταιρία, διοικητικά αυτοτελής και οικονομικά αυτόνομη, θα αποτελέσει τον κύριο δικαιούχο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στο πλαίσιο των προγραμματικών περιόδων 2014-2020 και 2021-2027. Ο κ. Μουσουρούλης πρότεινε να ακολουθηθεί η ίδια, όπως στο παρελθόν, διαδικασία με την «Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας» (ΕΕΣΥΠ). Συγκεκριμένα, να αναλάβει η ΕΕΣΥΠ ως αναθέτουσα αρχή το έργο παροχής υπηρεσιών συμβούλου με αντικείμενο την οργάνωση της νέας εταιρίας, ενώ η Συντονιστική Επιτροπή, ως ωφελούμενος, να εισηγείται μέσω  της Επιτροπής Παρακολούθησης και Αξιολόγησης.

 

Σχετικά με το Ειδικό Μεταβατικό Πρόγραμμα ΔΑΜ 2021-2023, ως προς το σκέλος ΕΣΠΑ/ΠΔΕ, ο κ. Μουσουρούλης ανέφερε ότι υποβλήθηκαν 394 προτάσεις προϋπολογισμού 1,74 δις ευρώ, στις οποίες περιλαμβάνονται 30 εκπρόθεσμες προτάσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Αμυνταίου (υποβλήθηκαν μετά τις 30.10.2020) την αποδοχή των οποίων εισηγήθηκε. Κατά το στάδιο αυτό κρίθηκαν ως συμβατές με τους όρους της πρόσκλησης συνολικά 343 προτάσεις προϋπολογισμού 1,63 εκατ. ευρώ.

 

Για την προ-αξιολόγηση των προτάσεων αυτών και την ταξινόμησή τους ανά δυνητική πηγή χρηματοδότησης, εκτός από τους κανόνες επιλεξιμότητας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020, θα ληφθεί υπόψη η συμβολή τους στην προώθηση των στόχων της ΔΑΜ, ενώ προτεραιότητα θα αποδίδεται σε ενέργειες ωρίμανσης έργων που διασφαλίζουν την εμπροσθοβαρή υλοποίηση του Προγράμματος ΔΑΜ 2021-2027. Μετά το πέρας της διαδικασίας προ-αξιολόγησης των προτάσεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων από Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) η οποία συγκροτήθηκε με τη συμμετοχή στελεχών της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» και της Τεχνικής Γραμματείας ΔΑΜ, θα ακολουθήσει εισήγηση, συζήτηση και απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής για τις αναγκαίες ενέργειες που θα πρέπει να αναληφθούν, ώστε να προχωρήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες ένταξης των προτάσεων που θα επιλεγούν στα Τομεακά και Περιφερειακά Ε.Π. 2014-2020 ή στο ΠΔΕ. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Τεχνική Γραμματεία συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

 

Αναφορικά με το Πράσινο Ταμείο, ο κ. Μουσουρούλης πληροφόρησε τα μέλη της Συντονιστικής ότι για το Πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων υιοθετήθηκε νομοθετική ρύθμιση προκειμένου ο ΕΦΕΠΑΕ να μπορεί να διαχειρίζεται πόρους του Πράσινου Ταμείου, το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης εγκρίθηκε πρόσφατα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου και η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων αναμένεται να υπογραφεί τις επόμενες ημέρες από τον Υπουργό ΠΕΝ.

 

Σχετικά με το πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», αναμένεται να ολοκληρωθεί το Σχέδιο Δράσης της ψηφιακής στρατηγικής ΔΑΜ που εκπονεί Τεχνικός Σύμβουλος της «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.».

 

Ο κ. Μουσουρούλης εισηγήθηκε τη σύναψη τριμερούς Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία έχει την ευθύνη του στρατηγικού σχεδιασμού της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο είναι αρμόδιο για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής και της «Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ», η οποία θα αναλάβει την υλοποίηση των ακόλουθων ψηφιακών δράσεων που έχουν ήδη αναγνωριστεί ως περισσότερο ώριμες και υψηλής προτεραιότητας: (1) «Ανοιχτός Μηχανισμός παρακολούθησης περιβάλλοντος και αγροτικών εκμεταλλεύσεων», (2) «Πλατφόρμα Γεωχωρικής Διαχείρισης και Προβολής Δημόσιων και Ιδιωτικών Υποδομών και Εκμεταλλεύσεων των περιοχών Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για αναπτυξιακούς και επενδυτικούς σκοπούς», (3) «Πλατφόρμα επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης και διασύνδεσης εργαζομένων, φορέων κατάρτισης, οργανισμών δημοσίου και επιχειρήσεων» και (4) «Σύστημα Παρακολούθησης της Αναπτυξιακής Πορείας των περιοχών παρέμβασης ΣΔΑΜ – Παρατηρητήριο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης».

 

Σε ερώτηση του Περιφερειάρχη κ. Κασαπίδη, ο κ. Μουσουρούλης διευκρίνισε ότι κύριος του έργου του Παρατηρητηρίου θα είναι η Κυβερνητική και η Συντονιστική Επιτροπή.  

 

Σε σχέση με τη Ζώνη Καινοτομίας, τον λόγο έλαβε ο κ. Θεοδουλίδης, ο οποίος σημείωσε ότι «ήρθε η ώρα» και πως η Ζώνη Καινοτομίας θα υποστηριχθεί από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε πέντε πόλεις. Ο κ. Θεοδουλίδης εξήγησε ότι η Ζώνη Καινοτομίας είναι μεγαλύτερη από την Τεχνόπολη και πως χαρακτηριστικό της είναι η στενή συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, συγκροτώντας μια ευρύτερη περιοχή με ακαδημαϊκές, ερευνητικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες καινοτομίας. Ενημέρωσε ότι η «Μελέτη Σκοπιμότητας, Οργάνωσης και Θεσμοθέτησης της Ζώνης» έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης τους έξι μήνες και υλοποιείται σε τρεις φάσεις. Ως βασικό εργαλείο («ομπρέλα»), η Ζώνη Καινοτομίας εδράζεται σε δυο πυλώνες: το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), Παράρτημα Πτολεμαΐδας, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Ο κ. Μουσουρούλης εξήρε την πολύ καλή συνεργασία με τον Πρύτανη και υπογράμμισε ότι αυτό που αποφασίζουμε στρατηγικά θα πρέπει να ωριμάζει τεχνικά και να υλοποιείται αποτελεσματικά.

 

Ο Περιφερειάρχης κ. Κασαπίδης σημείωσε ότι η επιτυχής υλοποίηση του ΣΔΑΜ εξαρτάται από την ωρίμανση των έργων και το συντονισμό της υλοποίησής τους. Εξέφρασε επίσης την επιφύλαξη του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την έλλειψη ενημέρωσης αναφορικά με την παραχώρηση των εδαφών από τη ΔΕΗ στο Δημόσιο και αιτήθηκε ειδική συνάντηση με την ΔΕΗ. Επιπλέον, πρότεινε να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του Πράσινου Ταμείου σε 6%, και να καταστούν και οι Περιφέρειες Δικαιούχοι. Ο κ. Μουσουρούλης πρότεινε να γίνει Ειδική Συνεδρίαση της Συντονιστικής για το Πράσινο Ταμείο, επεσήμανε δε, ότι ακόμα μεγαλύτερη πρέπει να είναι η προσπάθεια για να καταστούν πιο αποτελεσματικοί οι μηχανισμοί υλοποίησης.

 

Αναφορικά με τις χρήσεις γης και τα εδάφη, σε αιτιάσεις του κ. Κασαπίδη, ο κ. Μουσουρούλης υπογράμμισε ότι σύμφωνα με την ΠΥΣ με την οποία συγκροτήθηκαν η Κυβερνητική και η Συντονιστική Επιτροπή, για την κατάρτιση  του ΣΔΑΜ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα σχέδια της ΔΕΗ Α.Ε., σημειώνοντας ότι η κτήση των εδαφών δεν οδηγεί απαραίτητα στην αξιοποίησή τους.

 

Εν συνεχεία, τον λόγο έλαβε ο κ. Κλενιάτης ο οποίος παρουσίασε το εννοιολογικό υπόμνημα κατανόησης βασικών θέσεων (Concept Paper) του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ) 2021-2027 η διαβούλευση του οποίου θα ολοκληρωθεί στο τέλος Απριλίου. Ο κ. Κλενιάτης, ανέφερε την ιδιαιτερότητα του νέου προγράμματος να συνοδεύεται από Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔιΜ) καθώς και την απαίτηση του κανονιστικού Πλαισίου της Ε.Ε. για την έγκρισή τους από την Ε.Ε. ταυτόχρονα με το ΠΔΑΜ. Ως προς την κατάρτιση των προγραμματικών αυτών εγγράφων και την απαιτούμενη για το σκοπό αυτόν ευρεία διαβούλευση, ανέφερε ότι έχουν σχεδιαστεί δύο κύκλοι διαβούλευσης. Ο πρώτος κύκλος είναι σε εξέλιξη και τα σχόλια που κατατέθηκαν επί των ΕΣΔΙΜ Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης τελούν υπό επεξεργασία. Ο κ. Κλενιάτης περιέγραψε την αρχιτεκτονική, τις κατευθύνσεις σχεδιασμού της αναπτυξιακής στρατηγικής,  το πεδίο εφαρμογής του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ), τις προτεραιότητες, τις ενδεικτικές δράσεις, τις συνέργειες και την συμπληρωματικότητα με τα άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ, τη συνάφεια με άλλες στρατηγικές ή πρωτοβουλίες όπως τα Greco Islands, το σύστημα διακυβέρνησης και την ανάπτυξη της εταιρικής σχέσης. Ο κ. Μουσουρούλης αναφέρθηκε αναλυτικότερα στον μηχανισμό διακυβέρνησης και τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών υλοποίησης.

 

Η κ. Αγγελίδη αναφέρθηκε στη συνεργασία της Τεχνικής Γραμματείας με τις ΕΥΔ ΕΣΠΑ 2014-2020 για τη κατάρτιση του ΠΔΑΜ μέσω της Ομάδας Σχεδιασμού Προγράμματος (ΟΣΠ), στις εργασίες της ΟΣΠ και των θεματικών υποομάδων οι οποίες συγκροτήθηκαν με σκοπό την επεξεργασία εξειδικευμένων θεμάτων, όπως ο διαχωρισμός και η συμπληρωματικότητα μεταξύ συναφών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, καθώς και στο έργο που έχει συντελεστεί στο πλαίσιο των δέκα επιμέρους συναντήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί.

 

Η κ. Καρβελά παρουσίασε μια πρώτη αποδελτίωση των σχολίων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης των προσχεδίων ΕΣΔιΜ της Δυτικής Μακεδονίας και του Δ. Μεγαλόπολης, επισημαίνοντας ότι οι 31 φορείς που ανταποκρίθηκαν, εκτός από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, κατέθεσαν και δικές τους προτάσεις. Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια και οι προτάσεις αυτές αποδελτιώθηκαν στο σύνολό τους με μεγάλη σχολαστικότητα. Η αποδελτίωση αποτυπώθηκε σε πίνακα και κατηγοριοποιήθηκε ως εξής: (1) προτάσεις για έργα / δράσεις, (2) προσδιορισμός των επηρεαζόμενων εδαφών, (3) θέματα χρήσεων γης, αποκατάστασης εδαφών, μεταβίβασης εδαφών από την ΔΕΗ Α.Ε., (4) σχόλια αναφορικά με την επιστημονική και μεθοδολογική προσέγγιση του περιεχομένου των Εδαφικών Σχεδίων και (5) προβληματισμοί τοπικών κοινωνιών. Στη συνέχεια, η κ. Καρβελά αφού ανέπτυξε τη μέθοδο που θα ακολουθηθεί για την επεξεργασία των σχολίων εκείνων τα οποία συσχετίζονται με τις προδιαγραφές και το περιεχόμενο των προγραμματικών εγγράφων (ΕΣΔιΜ, ΠΔΑΜ), αναφέρθηκε στο πεδίο εφαρμογής του ΤΔΜ, τις συνέργειες, και τη συμπληρωματικότητα με τα άλλα διαθρωτικά ταμεία και Προγράμματα του ΕΣΠΑ, σημειώνοντας ότι ορισμένα από τα σχόλια που δεν θα ενσωματωθούν στα κείμενα των Εδαφικών Σχεδίων, θα ληφθούν υπόψη στην εξειδίκευση του ΠΔΑΜ. Τέλος, σημείωσε ότι θα εκπονηθεί κείμενο εργασίας στο οποίο θα παρουσιάζονται τα σχόλια οριζόντιου χαρακτήρα.

 

Ο Σύμβουλος για το ΕΣΔιΜ των Νήσων κ. Μπατζιάς, αφού παρουσίασε το περιεχόμενο του προσχεδίου ΕΣΔιΜ, τους άξονες παρέμβασης και τις βασικές προτεραιότητες, αναφέρθηκε στις αναπτυξιακές προκλήσεις λαμβάνοντας υπόψη τη χωρική διάσταση, τον ενεργειακό σχεδιασμό καθώς και τα επιμέρους οικονομικά, κοινωνικά και εδαφικά χαρακτηριστικά των νήσων. Σε αυτό το πλαίσιο, ακολουθήθηκε μια προσέγγιση ομαδοποίησης των νήσων με βάση την προοπτική και το χρονοδιάγραμμα της διασύνδεσής τους με την ηπειρωτική Ελλάδα, τον μόνιμο πληθυσμό και τις τοπικές δημογραφικές τάσεις, καθώς και την τουριστική κίνηση που εξυπηρετούν. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην σύνδεση του περιεχομένου του ΕΣΔιΜ με την πρωτοβουλία Greco Islands, η οποία επικεντρώνεται στην ολοκληρωμένη μετάβαση μικρών νησιών προς την κλιματική ουδετερότητα με παράλληλη τόνωση των τοπικών οικονομιών.

 

Η κα Σδούκου ανέφερε την ανάγκη διενέργειας στοχευμένης συνάντησης των εμπλεκόμενων φορέων με αντικείμενο την ενσωμάτωση της πρωτοβουλίας στη στρατηγική του ΕΣΔιΜ, πρόταση που έγινε αποδεκτή από τον κ. Μουσουρούλη και την κα Καλογήρου.

 

Ο κος Κασαπίδης έθεσε ερωτήματα για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της κατάρτισης των τριών ΕΣΔιΜ και του Προγράμματος ΔΑΜ και της διεξαγωγής διαβούλευσης με τους εταίρους, και επισήμανε τις ταυτόχρονες διαβουλεύσεις που πραγματοποιούνται τόσο στο πλαίσιο της προετοιμασίας της νέας Προγραμματικής Περιόδου  όσο και για την κατάρτιση του ΠΔΕ. Η κα Σδούκου, αναφέρθηκε στην κορύφωση πολλών παράλληλων προσπαθειών που θα αρχίσουν να δείχνουν τα αποτελέσματά τους και στην αναγκαία συμβολή όλων προς την επίτευξη των κοινών στόχων.

 

Ο κ. Προδρομίδης, ερευνητής του ΚΕΠΕ και σύμβουλος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τον χρονισμό και το περιεχόμενο των προγραμμάτων ΟΑΕΔ («κοινωνικό πακέτο») και πρότεινε τον επανασχεδιασμό τους βάσει των αναγκών που θα δημιουργηθούν, ενώ για της αποκαταστάσεις προσέθεσε πως θα ήταν σκόπιμο αυτές να γίνουν όταν γνωστοποιηθούν οι χρήσεις γης. Ο κος Μουσουρούλης ανέφερε πως τα συγκεκριμένα προγράμματα με φορέα υλοποίησης τον ΟΑΕΔ, εντάσσονται στο Ειδικό Μεταβατικό Πρόγραμμα 2021-2023, καταρτίστηκαν σε συνεργασία του φορέα με την Συντονιστική Επιτροπή και εγκρίθηκαν από την Κυβερνητική Επιτροπή με σκοπό να υλοποιηθούν άμεσα για να στηρίξουν το επηρεαζόμενο ανθρώπινο δυναμικό. Ως προς το θέμα των εδαφών ο κ. Μουσουρούλης εξήγησε τα στάδια και τη διαδικασία που ακολουθηθείται.

 

Ο κ. Οικονόμου, Πρόεδρος της ΟΔΕ Χωρικού Σχεδιασμού, αναφέρθηκε σε θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης, στην υποχρέωση εκπόνησης ΣΜΠΕ σε επίπεδο ΕΣΔΙΜ/ΠΔΑΜ, στα ΠΧΠ των νήσων για τα οποία έχει εκπονηθεί ΣΜΠΕ. Ο κ. Κασαπίδης εξέθεσε τον προβληματισμό του για το ΠΧΠ Δ. Μακεδονίας που είχε ξεκινήσει το 2012 και αν η πρόσφατη ενημέρωση αρκεί ή θα πρέπει να προχωρήσουν σε νέα επικαιροποίηση.

 

Ο κ. Μουσουρουλης αφού ενημέρωσε ότι θα εκπονηθεί μια ΣΜΠΕ για το ΠΔΑΜ στο οποίο ενσωματώνονται τα ΕΣΔΙΜ, κατανοώντας την επισήμανση για τις κατευθύνσεις των ΣΜΠΕ των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων, πρότεινε ειδική συνάντηση με την ΟΔΕ για την εξέταση των θεμάτων αυτών.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Συντονιστική Επιτροπή ενέκρινε:

 

  • Τη διενέργεια της προ-αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Ειδικού Μεταβατικού Προγράμματος ΔΑΜ 2021-2023 σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και της Συντονιστικής Επιτροπής ΣΔΑΜ, από κοινή ομάδα που συγκροτήθηκε από την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» και την Τεχνική Γραμματεία ΣΔΑΜ,
  • Τα κριτήρια προ-αξιολόγησης των ως άνω προτάσεων (συνημμένο),
  • Τη συμπερίληψη στις υπό προ-αξιολόγηση προτάσεις, 30 προτάσεων που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον Δήμου Αμύνταιου στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης,
  • Τη σύναψη Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ της Συντονιστικής Επιτροπής, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. με στόχο την επιτάχυνση της υλοποίησης των Ψηφιακών Δράσεων ΣΔΑΜ με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου,
  • Τη διαδικασία παρακολούθησης του έργου παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την οργάνωση της θυγατρικής εταιρίας της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», εφόσον η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών υποστηριχθεί από την «Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας» (ΕΕΣΥΠ),
  • Την πρόταση του Προέδρου αναφορικά με την κατάθεση προτάσεων κριτηρίων επιμερισμού των πόρων του ΤΔΜ στα τρία Εδαφικά Σχέδια.

 

 

 

Συνημμένο: Αξιολόγηση Ειδικού Μεταβατικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Διαδικασία Αξιολόγησης Προτάσεων Ειδικού Μεταβατικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

 

Α’  Στάδιο Αξιολόγησης

 

  1. Κριτήρια Σκοπιμότητας- Ωριμότητας (Κατηγοριοποίηση προτάσεων)

 

Οι προτάσεις αξιολογούνται στη βάση των κριτηρίων σκοπιμότητας και ωριμότητας. Ειδικότερα :

 

Κριτήριο Α.1: Σαφήνεια – Πληρότητα Φυσικού Αντικειμένου

 

Εξετάζεται η σαφήνεια της πρότασης, καθώς και αν περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες παρεμβάσεις/εργασίες που την καθιστούν πλήρη και λειτουργική, ενώ επιπροσθέτως εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προτεινόμενου Π/Υ και χρονοδιαγράμματος.

 

Κριτήριο Α.2: Σκοπιμότητα - Συμβατότητα με στόχους ΕΜεΠ 2020-2023 – Δίκαιης Μετάβασης

 

Εξετάζεται και βαθμολογείται η σκοπιμότητα υλοποίησης της πρότασης,  η συμβατότητα της με τους στόχους του ΕΜεΠ 2020-2023, και η σύνδεση της με τους σχετικούς Άξονες Προτεραιότητας του ΕΜεΠ 2020-2023 και της Δίκαιης Μετάβασης. Η ασυμβατότητα οδηγεί σε ΑΠΟΡΡΙΨΗ.

 

Κριτήριο Α.3: Ωριμότητα πρότασης

 

Αξιολογείται το επίπεδο ωριμότητας των δράσεων. Προτάσεις που κρίνεται ότι έχουν σημαντική συνεισφορά στον στόχο της Δίκαιης Μετάβασης, αλλά υστερούν σημαντικά σε ωριμότητα, δύναται να προχωρήσουν στην αξιολόγηση, για  χρηματοδότηση από τον Α.Π. 7 του ΕΜεΠ 2020-2023 (ωρίμανση δράσεων). Ειδικότερα η ύπαρξη προμελετών ή/και οριστικών μελετών με ελλείψεις, εξασφαλίζει την ανάλογη βαθμολογική βαρύτητα.

 

Κατόπιν ολοκλήρωσης του πρώτου σταδίου αξιολόγησης, προκύπτει νέα ιεραρχημένη λίστα έργων, όπου περιλαμβάνει (i) τα απορριφθέντα, (ii) τα έργα που απαιτούν περαιτέρω ωρίμανση, και εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας 7 και (iii) τα έργα που θα συνεχίζουν στην Β’ φάση αξιολόγησης, κατηγοριοποιημένα  ανά Άξονα Προτεραιότητας του ΕΜεΠ 2020-2023.

 

Η βαρύτητα των κριτηρίων αξιολόγησης της Ά’ φάσης ορίζεται σε 50%, με το κριτήριο της σκοπιμότητας να αποτελεί το 30%, ενώ το υπόλοιπο 20% αφορά το κριτήριο της ωριμότητας.

 

Ειδικότερα για τις προτάσεις που κατόπιν της ολοκλήρωσης του Α’ σταδίου αξιολόγησης, θα αποτελέσουν αντικείμενο χρηματοδότησης του Άξονα Προτεραιιότητας 7, θα ιεραρχηθούν, βάσει της βαθμολογίας που έλαβαν.  

 

Κατά την διάρκεια του πρώτου σταδίου αξιολόγησης, η σχετική Επιτροπή δύναται να ζητήσει διευκρινιστικά/συμπληρωματικά στοιχεία.

 

Β’  Στάδιο Αξιολόγησης

 

To B’ στάδιο αξιολόγησης διενεργείται ανά Άξονα Προτεραιότητας, ενώ ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στο είδος της πρότασης (υποδομή/προμήθεια/υπηρεσία), και όπως αυτό μπορεί να αποτυπωθεί στα σχετικά κριτήρια αξιολόγησης (προτάσεις με μόνιμο χαρακτήρα και επίπτωση, π.χ. νέες ερευνητικές, βιώσιμες , έναντι των προτάσεων με ad hoc χαρακτήρα, π.χ. ένα ερευνητικό έργο)

 

Κριτήριο Β.1:  Αποδοτικότητα πρότασης

 

Λαμβάνεται υπόψη η απόδοση της Πράξης στη βάση των αναμενόμενων εκροών, σε σχέση με τον προτεινόμενο Π/Υ, καθώς και η ολοκλήρωση της στα χρονικά περιθώρια του ΕΜεΠ 2020-2023, ήτοι έως το 2023.

 

Κριτήριο Β.2: Συμβολή στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

 

Στην περίπτωση που υπάρχει σχετική αναφορά στα προσκομισθέντα Τεχνικά Δελτία, θα πρέπει να εξεταστεί η ανάλογη τεκμηρίωση.

 

Στην περίπτωση απουσίας της πληροφορίας απασχόλησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να βαθμολογήσει στην βάση ανάλογης εμπειρίας ή/και άλλης τεκμηρίωσης (ανάλογες δράσεις).

 

Κριτήριο Β.3: Συνέργεια με υφιστάμενες υποδομές-οικονομικές δραστηριότητες, που οδηγούν σε οικονομικό μετασχηματισμό, με όρους βιωσιμότητας και αειφορίας

 

Εξετάζεται η συνέργεια της πρότασης, με άλλα μέτρα, δράσεις και πολιτικές.

 

Κριτήριο Β.4: Αξιοποίηση πόρων (υποδομών, υποβαθμισμένων εκτάσεων κλπ)

 

Η αξιοποίηση των πόρων, αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της προώθησης των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

 

Η επανάχρηση υποδομών και εκτάσεων, στην λογική νέων χρήσεων που εξυπηρετούν επιπροσθέτως και τους στόχους της Δίκαιης Μετάβασης, ιδιατέρως στην περίπτωση των λιγνιτικών πεδίων, και των χρήσεων γης που θα χωροθετηθούν σε αυτά.

 

Κριτήριο Β.5: Συμβατότητα πρότασης με άλλες εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές

 

Εξετάζεται η συνάφεια της πρότασης και με άλλες εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές.

 

Για την αποτύπωση (i) των βασικών στοιχείων της κάθε πρότασης, καθώς και (ii) του αποτελέσματος της αξιολόγησης, συμπληρώνεται η κάτωθι Φόρμα (Λίστα Ελέγχου Έργου):

 

 

 

 

 

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΜεΠ 2020-2023

Αξονας Προτεραιότητας

 

Τίτλος Έργου:

 

Είδος Έργου

Υποδομή

 

Προμήθεια

 

Υπηρεσία

 

Μελέτη

 

Φυσικό Αντικείμενο:

Σύντομη Περιγραφή

Π/Υ

Ενεργειών ωρίμανσης

 

 

Υλοποίησης έργου

 

 

Σύνολο

 

 

Επιλεξιμότητα πρότασης

ΝΑΙ

 

ΟΧΙ

 

 

 

Αιτιολόγηση Επιλεξιμότητας

 

 

Ενδεικτική Χρηματοδότηση

ΕΣΠΑ 2014-2020 / ΔΑΜ /ΕΣΠΑ 2021-2027 / ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ/  ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ 

Δικαιούχος

 

Αρμόδιος Επικοινωνίας

Ον/μο

 

Τηλ.

 

Δείκτες Φ.Α.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης / ωρίμανσης

 

 

Μελέτες

 

 

 

Αδειοδοτήσεις

 

 

 

Απόφαση Χρηματοδότησης

 

 

 

Δημοπράτηση

 

 

 

Συμβασιοποίηση

 

 

 

Διάρκεια Σύμβασης

 

 

 

Συνολικός Χρόνος Υλοποίησης

 

 

Σχόλια (Παρατηρήσεις/Ιδιαιτερότητες έργου / Εμπόδια κλπ)

 

-Σχόλια – Παρατηρήσεις Επιτροπής Αξιολόγησης.

-Απαίτηση υποβολής διευκρινιστικών/συμπληρωματικών στοιχείων.

-Συνολική εκτίμηση της αξιολόγησης / Προτάσεις Επιτροπής

 

A’ ΣΤΑΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ

Α1. Σαφήνεια – πληρότητα Φυσικού Αντικειμένου

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αιτιολόγηση – Ανάγκη υποβολής διευκρινιστικών / συμπληρωματικών στοιχείων

 

(Επιπροσθέτως εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προτεινόμενου Π/Υ και χρονοδιαγράμματος)

Α2. Σκοπιμότητα - Συμβατότητα με στόχους ΕΜεΠ 2020-20231 – Δίκαιης Μετάβασης 2020-2023

30%

Απόλυτα συμβατό

Εν μέρει συμβατό

Καθόλου συμβατό

20

5-15

0 (Απόρριψη)

Αιτιολόγηση της βαθμολόγησης :

 

 

 

 

Α3. Ωριμότητα πρότασης

20%

Πλήρης Ωριμότητα

Μερική Ωριμότητα

Ανώριμο

20

5-15

0

Αιτιολόγηση της βαθμολόγησης:

 

 

(Για την αξιολόγηση της ωριμότητας εξετάζεται η ύπαρξη προμελετών/μελετών, στάδιο αδειοδοτικής διαδικασίας (π.χ. περιβαλλοντική αδειοδότηση), ιδιοκτησιακό καθεστώς σε περίπτωση υποδομής.)

ΒΣΤΑΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Β1.  Αποδοτικότητα πρότασης

10%

Μεγάλη

Μεσαία

Μικρή

8-10

5-7

1-3

Αιτιολόγηση της βαθμολόγησης:

 

 

 

 

(Λαμβάνεται υπόψη η απόδοση της Πράξης στη βάση των αναμενόμενων εκροών, σε σχέση με τον προτεινόμενο Π/Υ, καθώς και η ολοκλήρωση της στα χρονικά περιθώρια του ΕΜεΠ 2020-2023, ήτοι έως το 2023.)

Β2. Συμβολή στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

20%

Μεγάλη

Μεσαία

Μικρή εώς καθόλου

8-10

5-7

0-3

Αιτιολόγηση της βαθμολόγησης:

 

 

 

 

 

Β3. Συνέργεια με υφιστάμενες υποδομές-οικονομικές δραστηριότητες, που οδηγούν σε οικονομικό μετασχηματισμό, με όρους βιωσιμότητας και αειφορίας

10%

ΝΑΙ

5

ΟΧΙ

0

Αιτιολόγηση της βαθμολόγησης:

 

 

 

 

 

Β4. Αξιοποίηση πόρων (υποδομών, υποβαθμισμένων εκτάσεων κλπ)

5%

ΝΑΙ

5

ΟΧΙ

0

Αιτιολόγηση της βαθμολόγησης:

 

 

 

Β5. Συμβατότητα πρότασης με άλλες εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές

5%

ΝΑΙ

5

ΟΧΙ

0

Αιτιολόγηση της βαθμολόγησης: