Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος-Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη είναι πλέον νόμος του Κράτους

 Η Βουλή ψήφισε τον  Αναπτυξιακός Νόμο – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη, που αποτελεί πλέον νόμο του Κράτους, (Νόμος αριθ. 4887, ΦΕΚ 16/Α'/04/02/2022).  

Σκοπός του Αναπτυξιακού Νόμου – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη χορήγηση κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους, προκειμένου να επιτευχθούν ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, η πράσινη μετάβαση, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, η στήριξη καινοτόμων επενδύσεων και όσων επιδιώκουν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0», της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, η ενίσχυση της απασχόλησης με εξειδικευμένο προσωπικό, η στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας και περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), η περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, και έχει ως αντικείμενο τη θέσπιση καθεστώτων χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια.

Το υποκεφάλαιο Δ του κεφαλαίου Β σχετικά με τη σύσταση καθεστώτων χορήγησης κρατικών ενισχύσεων  αφορά στη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση.

Δείτε το νέο νόμο σε αρχείο.

Αρχείο